Dobrodošli na Fakultet za Biofarming u Bačkoj Topoli

Prvi fakultet u Srbiji na kome je akreditovan studijski program iz organske poljoprivrede!

Fakultet za biofarming ostvaruje studije usmerene ka sticanju znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju, iskorišćavanjem obnovljivih prirodnih resursa, uz zaštitu životne sredine, očuvanje izgleda ruralnih područja i kulturnog nasleđa.

Na Fakultetu za biofarming izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

  • Osnovne akademske studije
  • Master akademske studija
  • Doktorske studije

Za Vas sve koji želite na studirate u oblasti proizvodnje zdarvstveno bezbedne hrane važno da znate kako da izaberete budući fakultet, šta dobijate sa diplomom tog fakulteta, kakva ćete znanja i veštine dobiti.  Verujem u Vašim razmišljanjima, brojnim informacijam koje su neprestanlno u javnosti o različitim i interesantnim studijskim programima u našoj zemlji i okruženju, da ćete se u jednom momentu opredeliti za naš Fakultet za biofarming Bačka Topola koje je sastavni deo Megatrend univerziteta Beograd. Osnovna svrha školovanja kadrova na svim nivoima studija (strukovne, akademkse, diplomske-master, doktorske) definiše se u osposobljavanju studenata za primenu znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju zasnovanu na iskorištavanju obnovljivih prirodnih resursa i zaštiti životne sredine, očuvanju izgleda ruralnih područja i kulturnog nasleđa. Ovi kadrovi su osposobljeni za primenu posebnih biotehnologija koje mogu biti u funkciji postizanja kvalitetne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, uz istovremenu efikasnu zaštitu prirodne sredine na poljoprivrednom i širem prostoru. Jedan od bitnih elemenata proizvodnje, skladištenja i prometa zdravstveno bezbedne hrane jeste i njena veza sa savremenim dostignućima u oblasti sveukupnih agronomskih nauka, kao i bioloških disciplina posvećenih očuvanju životne sredine i  upravljanju ekosistemima na principima održivog razvoja. Biofarming proizvodnja je nova integrišuća veza između poljoprivrede, ekologije i ekonomije zemlje i agrobiznis menadžmenta – od ratarstva do turizma.

Više na Biofarming, Bačka Topola

Eko koridor