Grad Beograd – Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti povrtarstva i voćarstva

Četvrtak, 4.jun 2015.

Sekretarijat za privredu objavio je danas javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti povrtarstva i voćarstva na teritoriji grada Beograda za 2015. godinu.

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku i postavljanje opreme i to plastenika sa sistemom za navodnjavanje kap po kap, na površini od 0,02  do 0,05  hektara za proizvodnju povrća, i sistema za navodnjavanje kap po kap, na površini od 0,25 do 1 hektara zasada voća.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.
Obrasci prijave i izjave dostupni su i mogu se preuzeti sa internet-prezentacije Grada Beograda www.beograd.rs ili u prostorijama Sekretarijata za privredu, Gradske uprave Grada Beograda, Beograd, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713, svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na brojeve telefona 011/715-7402 i 011/715-7831.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to: preporučenom poštom na adresu Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd ili ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave Grada Beograda na adresu: Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1, Beograd, šalter broj 3.
Rok za podnošenje prijava na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave je 3. jul do 15 sati. Prijave podnete preporučenom pošiljkom, predate pošti najkasnije 3. jula, smatraće se blagovremenim.

Više informacija zainteresovani mogu videti na zvaničnom sajtu Grada Beograda u delu „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.