Grad Beograd – Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za pčelare

Javni poziv za dostavljanje prijava zadodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritorija grada Beograda za 2015. godinu

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Beograda za 2015. godinu („Službeni list Grada Beograda”, broj -23/15 od 4. maja 2015. godine) i Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj: 3-3933/15 – G od 27. maja 2015. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

Sekretarijat za privredu
Kraljice Marije 1

objavljuje


JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2015. GODINU

PREDMET JAVNOG POZIVA
Ovim javnim pozivom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2015. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva). Podsticajna sredstva su namenjena za:
– nabavku opreme za pčelarstvo, pet košnica tipa „Dadant-Blat” (DB ) sa pripadajućim ramovima ili tipa „Langstrot – Rut” (LR) sa pripadajućim ramovima.

PODNOSIOCI PRIJAVA
Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili član registrovanog gazdinstva koji se bavi pčelarstvom i fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koji se do momenta podnošenja prijave nije bavio pčelarstvom.

OPŠTI USLOVI
Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:
– da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda;
– da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji grada Beograda;
– da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku opreme, koja je predmet prijave i ovog javnog poziva;
– da se katastarska parcela na kojoj se postavlja oprema nalazi na teritoriji grada Beograda;
– da je katastarska parcela na kojoj se postavlja oprema u vlasništvu podnosioca prijave ili u zakupu od strane podnosioca prijave najmanje do 2020. godine;
– da ispunjava uslove gajenja pčela u stacioniranom pčelinjaku u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini uverenja o transportu, kao i o uslovima davanja saglasnosti da pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pčelinju pašu na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 73/2010) i
– da je pohađao obuku za pčelare (za podnosioca prijave koji se do momenta podnošenja prijave nije bavio pčelarstvom).
Prednost prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava ima podnosilac prijave koji se do momenta podnošenja prijave nije bavio pčelarstvom, kao i podnosilac prijave koji je nezaposleno lice. više